Pablo Ruiz Picasso dwg Sihbanhyaz canghdajveh caeuq deusoqgyah, Fagoz gungcanjdangj dangjyienz. De leabbean Lizdijcujyi vehbaiq. Picasso dwg 20 sigij yendai yizsu gij cujyao daihbiuj, cohbinj louz seiq miz song fanh do meh.

Picasso (1962)
Signatur Pablo Picasso
Signatur Pablo Picasso