Pablo picasso 1.jpg
Signatur Pablo Picasso
Guernica

Pablo Ruiz Picasso dwg Sihbanhyaz canghdajveh caeuq deusoqgyah, Fagoz gungcanjdangj dangjyienz. De leabbean Lizdijcujyi vehbaiq. Picasso dwg 20 sigij yendai yizsu gij cujyao daihbiuj, cohbinj louz seiq miz song fanh do meh.