Oliver Cromwell

Oliver Cromwell dwg boux yinghgoz cwngcigyah,ginhswgyah,de lingjdauj boux yinghgoz laebbaen gunghoz yihoih,gvaqlaeng hix baen le yinghgoz huqgozgoeng.De dwg vadyinx New Model Army youq neican cungh hoenxbaih baujvuengzdangj.1649 nienz banh King Charles I gvaqlaeng,Cromwell gungqci le yinghgoz yihoih,hoenxfug Ireland caeuq Scotland,dungjci yinghgoz youz 1653 nienz dwkdaengz 1658 nienz de gvaqseiq.