Niger dwg aen guekgya youq Feihcouh, soujduh dwg Niamey.