Nditcanj

Nditcanj ciengiuz cungjbouh

Aen Nditbonj giceh gunghswh.