Nditcanj

Aen Nditbonj giceh gunghswh.

Nditcanj ciengiuz cungjbouh