Mozambique

Mozambique dwg aen guekgya youq Feihcouh, soujduh dwg Maputo.