Morocco dwg aen guekgya youq Feihcouh, soujduh dwg Rabat.