Minzcuj

Minzcuj (民主), daibyauj youz yinzminz dungjci. Minzcuj baeznaengz deng gyoengqvunz caueq gvajdaeuz cwngci、dogcaiz dungjci doxbeij, youq laj cungj cidu ngeih neix, cwngci gienzleih caebcomz youq siujsoq vunz, mboujmiz minzcuj.