Meijcouh dwg aen couh caiqlij daihluz, youq baihsae Dasihyangz caeuq baihdoeng Daihbingzyangz.

Meijcouh