Mali dwg aen guekgya youq Feihcouh, soujduh dwg Bamako.