Makbug (mingzhag: Citrus maxima) dwg cungj mak, gvi Yinzyanghgoh Ganhgaetsuj, youq deonghnanmzya, Cunghgoz Hoznamz caeuq namz Dahcangzgyangh cungj miz. De itbuen seng youq dieg Haijbaz 600-1400m, youq goekdah, bobya gaenxgyawj miz daixbaj.