Majsazcuhsai couh

Majsazcuhsai couh(Vahyingh:Massachusetts) dwg aen couh Meijgoz, youq baih doengbaek guek neix, dwg dingz Sinh Yinghgwzlanz ndeu.
Majsazcuhsai couh

Lizsij编辑

Majsazcuhsai bonjlaiz dwg mingzcoh bouhloz Yindian, eiqsei dwg “aen dieg ndoi laux lai”. Gij vunz Yinghgoz ceiq gonq youq 1620 nienz daengz Plymouth.

Mboujnanz youh miz cinggyauduz daeuj dieg neix, leab baenz Majsazcuhsai haijvanh cizminz gunghswh.

1775年 nienz 2 nyied 9 hauh,Yinghgoz gozvei gangj Majsazcuhsai fatseng cauqfanj, ban bing gaemhgaj.

1788 nienz 2 nyied 6 hauh ndaej Meijgoz yenfaz nyinhdoengz.

Fazliz caeuq cwngfuj编辑

Baihrog Liencanh编辑

模板:Massachusetts 模板:United States