LwedSawndip:𬠼) dwg meh cujciz saeknding youq ndang doenghduz ndeu.

Lwed