Lij Gaihfanh

Lij Gaihfanh (Sawgun: 李开芳, ? - 1855 neinz) dwg aen ciengq Daihbingz Denhgoz. De dwg vunz swngj Gvangjsih couh Yoglinz (ngoenzneix si Yoglinz), Bouxcuengh.