Lengx Can

Cold War Map 1959.svg

Lengx Can dwg cengci doxdawz youq Meijgoz, Suhlienz caeuq mungzyoux gyoengqde guengh.