Hohhot

Hohhot Si, lij heuh Huhhozhaudwh Si (Sawgun: 呼和浩特市), dwg aen hawsingz youq baihbaek Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz, de dwg soujfuj Neimungzguj Swcigih.

Fueng'vih Hohhot youq Neimungzguj Swcigih, Cunghgoz.