Hangzcouh Si (Sawgun: 杭州市) dwg aen hawsingz youq baihdoeng henzhaij Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz, de dwg soujfuj Swngj Cezgyangh.

Fueng'vih Hangzcouh youq Swngj Cezgyangh, Cunghgoz