Diengan
Nguxhengz faex feiz namh gim raemx
yiengz gyap bingj fouh geng nyaemz
yaem iet ding geij sin gveiq
Deihcei
yiengz ceij yinz saenz ngux saen swt
yaem couj maux ceih meih youx haih

Haih (亥) dwg deihcei daih cibngeih, sengsiu dwg mou.