Hagdangz, lij heuh ranzhag、sawfuengz、yozyau, dwg cungj deihfueng hwnjdangz.

Doxgven gaij