Gvwnhmingz

Gvwnhmingz Si dwg aen hawsingz, youq Swngj Yinznanz, Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz. De dwg soujfuj Yinznanz.