Gvangvuz dwg cungj gietginh caenhcinghvuz. Gyoeng gvangvuz guh baenz gij rin. Sigyingh、cangzsig、fuenggaijsig sungj dwg gvangvuz.