Gizwjgizswhswhdanj

Kyrgyzstan dwg aen guekgya youq Yacouh. Soujduh de dwg Bishkek.