Giuznamh
Giuznamh (Sawndip:球𡎜,biu: 🜨) dwg aen ndaundeiqbyaij, youq haeh daengngoenz baiz deiq sam. Vunzlai raqraq heuh de guh biengz. Giuznamh dwg aen denhdij dog miz sengmingh laj gaiqmbwn. Giuznamh seng youq 45.4 ik nienz gonq.


Yingzcangh

gaij

Youq gij seiz vunzlai naenz mbouj byaij haeuj vwnzmingz, goengqvunz hozdung dih fanveiz mizhanh lai. Nanz lai nanz lai, doiq digiuz yingzcangh dih yawjfap cungj mboujdoengz, miz vunz nyinhnaeuz dwg fuengyingz geizbanz, banjmban, buenzmwnz, lij miz vunz nyinhnaeuz dwg giuzyingz roxnaeuz saeu mwnz. Gaen sengcanjlig, siengyez, gyaudoeng daegbied dwg hangzhaijyez dih fatcanj, vunzlai naih byaij naih gyae, doiq digiuz yingzcangh dih yawjfap cij cugciemh bienq laeg bae. Cimhlaeng deihleix daihfatyen gancwngq le giuznamh dwg aen giuz.

Youq gwn gohyoz yiyi, digiuz yingzcangh mbouj naemj haij-mboek faenbied, deihseiq hwnjdoek, bohlangh caeuq yangzliuz dih yingjyangj. Gij yingzcangh neix dwg aen benjgiuzdij. Sojmiz ginghgien cungj dwg dojyenzyingz, cikdauh caeuq sojmiz veijgien cungj dwg cingqyenzyingz. Cikdauh buenging dwg 6378127 meix, gizbuenging dwg 4356752 meix, benjliz dwg 1:2982572220101. Gijgvangq giuznamh iek dwg dwg 51000 fanh bingzfueng goengleix, gij dijgiz dwg 10830 ik laebfueng goengleix, 5.976×10(27) seuq.

 
Aenvih giuznamh seuq lai, de miz giengzdaih dih yinxlig. Deihsim yinxlig sawj sojmiz cizdienj cungj dep gij sim, nyiengq giuznamh baenz giuzyingz.