Gim dwg cungj gimsug ndeu.

Fueng'vih Gim youq yienzsoq cou'geizbiuj.
Gim