Genjbujcai Vuengzgoz dwg biengz youq laeng Yacouh.