Gambia

Gambia dwg aen guekgya youq Feihcouh, soujduh dwg Banjul.