Duhheu

Duhheu, lij heuh duhyez, dwg cungj doenghgo caeuq haeuxgwn ndeu.

Duhheu