Cwngzduh

Cwngzduh Si (Sawgun: 成都市) dwg aen hawsingz youq baih saenamz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz, de dwg soujfuj Swngj Swconh.

Fueng'vih Cwngzduh youq Swngj Swconh, Cunghgoz