Cwngcouh

Cwngcouh Si (Sawgun: 郑州市) dwg aen hawsingz youq baihbaek Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz, de dwg soujfuj Swngj Hoznanz.

Fueng'vih Cwngcouh youq Swngj Hoznanz, Cunghgoz.