Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz yanfaz

National Emblem of the People's Republic of China.svg

Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz yanfaz gaenq youz Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz Daihhaj Gaiq Daengx Guek Yinzminz Daibyaoj Daihhoih Daihhaj Baez Veiyi youq 1982 nienz 12 nyied 4 hauh doeng-gvaq,caiqlij goengbouh saedhengz.