Cunghgoz Gungcanjdangj Daih'it Baez Daengx Guek Daibyauj Daihhoih

Cunghgoz Gungcanjdangj Daih'it Baez Daengx Guek Daibyauj Daihhoih, genjdanh heuhguh Cunghgung It Daih, 1921 nienz 7 nyied 23 hauh daengz 30 hauh youq Sanghaij caeuq Cezgyangh Gyahhinh ciuhai.

Cunghgung Daih It Gaiq Cunghyangh Cwngcigiz Cangzveij: Lij Daz, Lij Hancungj, Cieng Gozdauh, Liuz Yinzcing, Mauz Cwzdungh, Hoz Suhhwngz, Dungj Bivuj, Cinz Danzgiuh, Vangz Ginmeij, Dwng Wnhmingz, Cinz Gunghboz, Couh Fuzhaij, Bauh Veiswngh.