Ciuhrin dwg ciuhnduj it aen gaihduen,seizneix gyoengvunz yungh rin guh hongdawz.Rin hongdawz youz lai cungj rin guh cingz.Youq seizdaih neix,vunzlajmbwn codaeuz gvangjfanq sawjyungh hongdawz.Youq seizneix,vunz youz doengfei senj daengz cien seiqgyaiq.