Cangh Hwngz

Cangh Hwngz (Sawgun:张衡,78 nienz-139 nienz)dwg Cunghgoz Hanciuz gohyozgya, vwnzyozgya caeuq swhsiengjgya. Saw de sij miz 《Ngeih Gingh Fuh》、《Lingz yen》 dengjdengj. De fatmingz lo suijlig hunztienhyij, gaijcin lo suijcung, vanz fatmingz lo diegdungyiz.

Zhang Heng.jpg