Bujdunghva roxnaeuz youq ndaw Cunghgoz gij cwngheu Hanyij, dwg gij vah cujyau youq ndaw Hanyij. Youq ndaw Lenzhozgoz.