BuhSawndip𥿠、𧙛) dwg meh doxgaiq daenj youq gwnz ndang ndeu.

Buh