Bouxhong

Bouxhong, lij heuh gunghyinz, dwg cungj ciznieb ndeu.