Bouxdaeuzgoz Ahlazbwz Lienzhab

Bouxdaeuzgoz Ahlazbwz Lienzhab, lij heuh Ahlazbwz Lenzhoz Giuzcangjgoz, dwg aen guekgya youq cunghdoeng Yacouh. Soujduh de dwg Abu Dhabi.