Benin dwg aen guekgya youq Feihcouh, soujduh dwg Porto-Novo.