Bujdunghva:修订间差异

添加46字节 、​ 2个月前
无编辑摘要
(创建页面,内容为“'''Bujdunghva''' roxnaeuz youq ndaw Cunghgoz gij cwngheu '''Hanyij''', dwg gij vah cujyau youq ndaw Hanyij. Youq ndaw Lenzhozgoz. Category:Vah”)
 
无编辑摘要
 
[[file:Idioma mandarín.png|frameless|right]]
'''Bujdunghva''' roxnaeuz youq ndaw [[Cunghgoz]] gij cwngheu '''Hanyij''', dwg gij vah cujyau youq ndaw Hanyij. Youq ndaw [[Lenzhozgoz]].
 
43

个编辑