“2 nyied”的版本间的差异

添加17字节 、 2年前
无编辑摘要
(创建页面,内容为“'''2 nyied''' dwg ndwen dai'ngeih youq aen bi. 2 nyied youq bingznienz miz 28 aen ngoenz, youq bi'nyinh miz 29 aen ngoenz. Category:Ndwen […”)
 
{{DayInMonth|2}}
'''2 nyied''' dwg [[ndwen]] dai'ngeih youq aen [[bi]]. 2 nyied youq [[bingznienz]] miz 28 aen [[ngoenz]], youq [[bi'nyinh]] miz 29 aen ngoenz.
 
匿名用户