Vah Yinghgoz:修订间差异

无编辑摘要
无编辑摘要
无编辑摘要
[[File:EN English Language Symbol ISO 639-1 IETF Language Tag Icon.svg|thumb|right|upright|EN ([[ISO 639]]-1)]]
 
'''Yinghyij'''(Yinghvwnz:English) dwg aen sae Germanic vah,gvi [[Inq-ouh yijhaeh]].Youq [[18 seiqgeiq|18]] caeuq [[19 seiqgeiq]],[[Daihyingh daeqgoz]] youq biengz baenzmaz miz yingjyangj,nyinxcix seizneix yung yinghyij baenzmaz guengj.Seizneix yinghyij dwg guenfueng yijyanzyijyenz youq Yinghlienzbangh gozgya,caemhcaiq dwg vah daih ngeih youq baenzbyoz gozgya.
 
= 話英國·英語 =
英語(英文:English)迪㤙西Germanic話,歸印歐語系。⿱又止18𪝈19世紀,大英帝國⿱又止坪𡗯庅𠷯影響,nyinч只時尼用英語𡗯庅gueŋз。時尼英語迪官方語言⿱又止英聯邦國家,⿰𠬶也且迪話第二⿱又止𡗯byoƨ國家。
[[分类:Vah|Y]]
14

个编辑