“Giuznamh”的版本间的差异

n
n (The file Image:Earth_cutaway_USDE.gif has been replaced by Image:Earth_cutaway_USDE.png by administrator commons:User:GifTagger: ''Replacing GIF by exact PNG duplicate.''. ''Translate me!'')
 
 
Youq gwn gohyoz yiyi, digiuz yingzcangh mbouj naemj haij-mboek faenbied, deihseiq hwnjdoek, bohlangh caeuq yangzliuz dih yingjyangj. Gij yingzcangh neix dwg aen benjgiuzdij. Sojmiz ginghgien cungj dwg dojyenzyingz, cikdauh caeuq sojmiz veijgien cungj dwg cingqyenzyingz. Cikdauh buenging dwg 6378127 meix, gizbuenging dwg 4356752 meix, benjliz dwg 1:2982572220101. Gijgvangq giuznamh iek dwg dwg 51000 fanh bingzfueng goengleix, gij dijgiz dwg 10830 ik laebfueng goengleix, 5.976×10(27) seuq.
[[File:Earth_cutaway_USDEEarth cutaway USDE (zh).png|left|thumb|200px]]
 
Aenvih giuznamh seuq lai, de miz giengzdaih dih yinxlig. Deihsim yinxlig sawj sojmiz cizdienj cungj dep gij sim, nyiengq giuznamh baenz giuzyingz.
2

个编辑