“Massachusetts”的版本间的差异

(以“'''Majsazcuhsai couh'''(Vahyingh:'''Massachusetts'''}}) dwg aen couh Meijgoz, youq baih doengbaek guek neix, dwg dingz Sinh Yinghgwzlanz ndeu. == Lizsij == Majs...”为内容创建页面)
 
本州歷史悠久,州裡有許多帶有歷史意義的建築物。
 
== 法律和政府fazliz caeuq cwngfuj ==
 
麻州的首府是[[波士頓]],現在的[[州長]]是德瓦爾‧帕特里克。兩位[[美國參議員|參議員]]分別是[[美國民主黨|民主黨]]及[[美國共和黨|共和黨]]黨員。在2001年調整後的[[美國眾議院|眾議院]]席位,麻州配有10席。州議會有個很正式的名稱「偉大暨統管的聯邦議院」,州內並設有「最高司法法院」。
686

个编辑