“Giuznamh”的版本间的差异

 
Youq gwn gohyoz yiyi, digiuz yingzcangh mbouj naemj haij-mboek faenbied, deihseiq hwnjdoek, bohlangh caeuq yangzliuz dih yingjyangj. Gij yingzcangh neix dwg aen benjgiuzdij. Sojmiz ginghgien cungj dwg dojyenzyingz, cikdauh caeuq sojmiz veijgien cungj dwg cingqyenzyingz. Cikdauh buenging dwg 6378127 meix, gizbuenging dwg 4356752 meix, benjliz dwg 1:2982572220101. Gijgvangq giuznamh iek dwg dwg 51000 fanh bingzfueng goengleix, gij dijgiz dwg 10830 ik laebfueng goengleix, 5.976×10(27) seuq.
[[File:Earth_cutaway_USDE.gif|left|thumb|200px]]
 
[[Category:ndaundeiqbyaij]]
686

个编辑