“Giuznamh”的版本间的差异

Youq gij seiz vunzlai naenz mbouj byaij haeuj vwnzmingz, goengqvunz hozdung dih fanveiz mizhanh lai. Nanz lai nanz lai, doiq digiuz yingzcangh dih yawjfap cungj mboujdoengz, miz vunz nyinhnaeuz dwg fuengyingz geizbanz, banjmban, buenzmwnz, lij miz vunz nyinhnaeuz dwg giuzyingz roxnaeuz saeu mwnz. Gaen sengcanjlig, siengyez, gyaudoeng daegbied dwg hangzhaijyez dih fatcanj, vunzlai naih byaij naih gyae, doiq digiuz yingzcangh dih yawjfap cij cugciemh bienq laeg bae. Cimhlaeng [[deihleix daihfatyen]] gancwngq le giuznamh dwg aen giuz.
 
Youq gwn gohyoz yiyi, digiuz yingzcangh mbouj naemj haij-mboek faenbied, deihseiq hwnjdoek, bohlangh caeuq yangzliuz dih yingjyangj. Gij yingzcangh neix dwg aen benjgiuzdij. Sojmiz ginghgien cungj dwg dojyenzyingz, cikdauh caeuq sojmiz veijgien cungj dwg cingqyenzyingz. Cikdauh buenging dwg 6378127 meix, gizbuenging dwg 4356752 meix, benjliz dwg 1:2982572220101. Gijgvangq giuznamh iek dwg dwg 51000 fanh bingzfueng goengleix, gij dijgiz dwg 10830 ik laebfueng goengleix.
 
[[Category:ndaundeiqbyaij]]
686

个编辑